Stanovy ČES

Obsah:

 1. Obecná ustanovení
 2. Účel a činnost spolku
 3. Členství ve spolku
 4. Organizační struktura
 5. Hospodaření spolku
 6. Závěrečná ustanovení

I. Obecná ustanovení

 1. Název spolku je Česká endodontická společnost z. s., zkráceně ČES. Anglický ekvivalent jména spolku je Czech Endodontic Society, zkráceně CES.
 2. Sídlo spolku je Slavojova 270/22, 128 00 Praha 2, Česká republika.
 3. Česká endodontická společnost z. s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a následujících zákona číslo 89/2012 Sbírky, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
 4. Česká endodontická společnost z. s. je samosprávný, nepolitický, odborný a vědecký spolek, sdružující lékaře a jiné osoby na základě dobrovolnosti, projevující zájem o obor endodoncie. Spolek se hlásí ke spolupráci s Českou stomatologickou komorou, s odbornými společnostmi a s mezinárodními odbornými organizacemi v oboru zubního lékařství. Hlásí se k řádnému kolektivnímu členství v European Society of Endodontology (ESE, Evropská endodontická společnost) a členství v International Federation of Endodontic Associations (IFEA, Mezinárodní federace endodontických společností).

II. Účel a činnost spolku

 1. Účelem spolku je:
  1. zvyšování teoretické a praktické úrovně endodoncie;
  2. hájení zájmů oboru endodoncie ve společnosti a zlepšování orálního zdraví všech obyvatel v souladu s programem Světové zdravotnické organizace;
  3. zajišťování informovanosti svých členů o rozvoji endodoncie v Česku i v zahraničí;
  4. zvyšování úrovně pregraduálního a postgraduálního vzdělávání praktických zubních lékařů;
  5. vykonávání aktivit vedoucích ke vzniku endodoncie jako samostatného podoboru zubního lékařství a jeho uznání specializací.
 2. Činností spolku je:
  1. pořádání odborných kongresů a jiných vzdělávacích akcí (přednášky, semináře);
  2. spolupráce s ostatními odbornými společnostmi, Českou stomatologickou komorou a jinými organizacemi, zejména z oboru zubního lékařství, za účelem řešení stejných problémů;
  3. vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů o endodoncii.

III. Členství ve spolku

 1. Členství ve spolku je základní, certifikované a čestné.
 2. Základním členem spolku se může stát lékař, absolvent oboru stomatologie nebo zubního lékařství na lékařské fakultě, české nebo zahraniční univerzity, který je oprávněn k výkonu povolání na území EU, projevující zvýšený zájem o obor endodoncie. Vzniká na základě plné dobrovolnosti.
 3. Certifikované členství a jeho podmínky se schvalují členskou schůzi na návrh výboru.
 4. Čestný člen je jmenován usnesením členské schůze.
 5. Členství (základní, certifikované i čestné) není omezeno národností, rasou, státní příslušností, náboženským vyznáním nebo politickou příslušností.
 6. Členství zaniká písemným odhlášením člena nebo porušením povinností člena, zejména nezaplacením ročního členského příspěvku i po písemné výzvě do konce kalendářního roku, za který příspěvek přísluší.
 7. Práva a povinnosti členů:
  1. každý člen má právo účastnit se všech akcí pořádaných spolkem;
  2. do orgánů ČES může být volen každý řádný člen společnosti, základní, nebo certifikovaný;
  3. certifikovaný a základní člen mají právo volit orgány spolku a vyjadřovat se k její činnosti s hlasovacím právem na členské schůzi;
  4. člen je povinen dodržovat stanovy spolku, hájit a prosazovat zájmy spolku a svou osobní iniciativou přispívat k dobré úrovni oboru endodoncie;
  5. člen je povinen ve stanoveném termínu a ve schválené výši zaplatit roční členský příspěvek na konto spolku;
  6. čestní členové se mohou účastnit členské schůze spolku, a to bez práva hlasovat;
  7. čestní členové jsou od ročního členského příspěvku osvobozeni.

IV. Organizační struktura

 1. Orgány spolku jsou:
  1. členská schůze jako orgán nejvyšší;
  2. výkonný výbor jako orgán výkonný;
  3. prezident jako orgán statutární;
  4. vědecký sekretář;
  5. hospodář;
  6. revizní komise jako orgán kontrolní.
 2. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Je tvořena shromážděním všech členů spolku. Členskou schůzi svolává výbor spolku nejpozději 4 týdny před plánovaným termínem. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
  1. schvaluje stanovy spolku a jejich změny;
  2. volí prezidenta, členy výkonného výboru a revizní komise a odvolává je;
  3. schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření spolku za předcházející rok;
  4. stanovuje výši členského příspěvku;
  5. rozhoduje o členství spolku v jiných právnických osobách, národních a mezinárodních organizacích;
  6. rozhoduje o zániku spolku;
 3. Výkonný výbor, prezident, vědecký sekretář, hospodář a revizní komise jsou orgány volené. Jejich funkční období jsou čtyři roky a je zakončené v posledním roce členskou schůzí s volbami. Danou funkci je možné vykonávat maximálně dvě po sobě jdoucí funkční období. Členové orgánů spolku musí splňovat podmínku řádného členství ve spolku. Volby do orgánů se uskuteční při přítomnosti minimálně poloviny všech členů spolku. Volby jsou platné, když pro navrženého kandidáta hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. V prvním kole voleb je členskou schůzí volen prezident spolku, ve druhém kole jsou voleni ostatní členové výkonného výboru a revizní komise. Vědeckého sekretáře a hospodáře si volí členové výkonného výboru v den voleb. Předsedu revizní komise si volí její členové při první schůzi tohoto orgánu. Činnost osob zvolených do orgánů spolku může být rozhodnutím členské schůze honorována.
 4. Výkonný výbor je výkonným orgánem spolku a řídí spolek mezi členskými schůzemi. Tvoří ho prezident, vědecký sekretář, hospodář a nejméně 2 další členové. Výbor se setkává na schůzi výboru minimálně dvakrát ročně, kterou svolává prezident nebo vědecký sekretář. Jednání schůze výboru je platné při nadpoloviční účasti členů výboru. Jeho účastníci mají nárok na úhradu hotových výdajů (cestovné, nocležné a stravné) podle platných předpisů. Výkonný výbor podává členské schůzi minimálně jednou ročně zprávu o své činnosti a hospodaření. Výbor na základě požadavků doporučuje ke jmenování odborníky svého oboru do orgánů a organizací v ČR.
 5. Prezident zastupuje spolek navenek a jedná jejím jménem. Zajišťuje běžnou agendu a řeší neodkladné záležitosti v době mezi zasedáními výboru. Svá rozhodnutí nechá projednat a schválit na nejbližším jednání výboru nebo prostřednictvím elektronické komunikace s ostatními členy výboru. V jeho nepřítomnosti jej zastupuje vědecký sekretář.
 6. Hospodář eviduje a sleduje pohyb finančních prostředků a pravidelně o tom informuje výbor. Za tuto práci hospodář odpovídá. Všichni členové jsou povinni respektovat jeho pokyny o vedení finančních prostředků. Doklad o výdeji finančních prostředků nesmí být proplacen bez potvrzení prezidenta, nebo jím pověřeného člena výboru, a evidování hospodářem, což tito stvrdí svým podpisem.
 7. Jménem spolku podepisuje doklady buď prezident, vědecký sekretář, nebo hospodář.
 8. Revizní komise je tříčlenná. Její práci řídí předseda revizní komise. Komise dohlíží na dodržování stanov, usnesení výboru a plnění usnesení členské schůze. Každoročně kontroluje hospodaření, je-li to nutné, provede revizi i vícekrát. Komise řeší spory uvnitř spolku, je objektivní a nezávislá. Ze své činnosti se zodpovídá členské schůzi. Členové revizní komise mají právo se účastnit schůze výboru, kde nemají právo hlasovat. Výbor společnosti je povinen na požádání předložit revizní komisi všechny potřebné doklady a dokumenty.
 9. Výbor společnosti v případě vydávání časopisu jmenuje redakční radu, která odpovídá za obsahovou náplň, vydávání a expedici časopisu. Vydávání časopisu se řídí platnými zákony o tisku a autorských právech.

V. Hospodaření spolku

 1. Spolek spravuje svůj majetek samostatně a hospodaří podle ročního rozpočtu. Hospodaření se řídí v souladu s obecně platnými předpisy pro hospodaření právních subjektů. Je vedena potřebná písemná dokumentace a evidence.
 2. Zdroje finančních prostředků jsou:
  1. roční členský příspěvek;
  2. příjmy z hospodářské činnosti spolku bez daní;
  3. dary a jiné finanční dotace po odvodu daní.
 3. Finanční potřeby spolku smí být použity v souladu se stanovami a platnými předpisy o hospodaření organizací. Rozpočet spolku musí být vyrovnaný nebo s přebytke.
 4. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a následujících zákona číslo 89/2012 Sbírky.
 2. Movitý i nemovitý majetek spolku bude před likvidací spolku prodán a získané finanční prostředky budou po vypořádání závazků rozděleny rovným dílem mezi členy, kromě čestných členů.
 3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí.

Zlatí partneři

Rodentica

Stříbrní partneři

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG

Vystavovatelé

JustDentHenry Schein DentalJPS

Mediální partneři

Nahoru