7. výroční kongres ČES

7. výroční kongres ČES v Praze

Česká endodontická společnost ukončila další endodontický rok již 7. kongresem ČES, který se konal 26. 9. 2015 tradičně v Praze.

 

Program zahájil letos nově zvolený předseda ČES MUDr. Daniel Černý přivítáním více než 250 účastníků – českých i slovenských zubních lékařů a studentů zubního lékařství.

 

Jako první v odborném programu vystoupil a řadu posluchačů uchvátil zahraniční host dr. Domenico Ricucci z Itálie s přednáškou Endo infekce: jejich lokalizace, morfologie a vliv na výsledek léčby. V letech 1999 – 2005 byl dr. Ricucci členem výzkumné komise při ESE (European Society of Endodontology). Cílem jeho výzkumu byly zejména reakce pulpy a periodoncia na zubní kaz a následné léčebné procesy, biofilm endodontických infekcí, regenerace pulpy a revaskularizace. Ve své přednášce kriticky zhodnotil postupy zachování vitální pulpy, tedy překrytí pulpy a pulpotomii. Na skvěle dokumentovaných případech, kde selhala endodontická terapie, ukázal na mikroskopických fotografiích, jak postupy konvenční terapie jen obtížně zvládají eliminaci infekce z apikální části kořenového kanálku a složitých anatomických struktur. Jeho přednáška byla nejen profesionálně na velmi vysoké úrovni, ale dr. Ricucci působil běhen celého kongresu jako velmi přátelský a skromný člověk, navzdory svým zásluhám ve stomatologii.

 

Následovala poutavá přednáška bývalého předsedy ČES doc. MUDr. Luďka Peřinky, CSc., s názvem Komplikace v endodoncii. Autor komplikace rozdělil na ty, které se týkají vnitřku kořenového kanálku (vznikající převážně při samotném zprůchodnění a opracování), komplikace v bezprostředním okolí apexu, vznikající při samotném opracovávání, popř. výplachu a po aplikaci dezinfekční vložky, a komplikace vzdálené. V neposlední řadě zmínil i komplikace nastávající po ošetření v horizontu měsíců až let jako důsledek nedostatečného odstranění infekce, špatné techniky opracování, popř. nedostatečného zaplnění soustavy kořenových kanálků. Přednášku doplnil kazuistikami, které příkladně dokumentovaly příčiny a následky nesprávné terapie.

 

Po obědě pokračoval program vystoupením předsedy ČES MUDr. Daniela Černého s přednáškou Adhezivní postendodontické ošetření – nové paradigma. Stručně shrnul změny v procesu postendodontického ošetření, na základě důvodů pro používání adhezivní technologie formuloval indikační schéma. Popsal potřebné klinické parametry pro adhezivní ošetření, zabýval se nejvhodnějším materiálem a tvarem čepu, diskutoval o FRC a o nezbytných podmínkách ošetření v klinické praxi, o tom, kdo by měl provádět postendodontické ošetření zubu. Jednotlivé případy prezentoval na výborně dokumentovaných kazuistikách.

 

MUDr. Pavel Střihavka z Českých Budějovic vystoupil na kongresu ČES jako stomatochirurg s přednáškou Horní druhý premolár. Sdělení věnoval anatomii kořenového systému horního druhého premoláru v úrovni resekční linie. Na základě peroperačních snímků prezentoval nejčastější nálezy z vlastního souboru operovaných pacientů.

 

Následovaly přednášky členů ČES, kteří vystoupili před publikum poprvé se svými kazuistikami. Jako první se představil MUDr. Karel Rada s přednáškou Revaskularizace. Možností ošetření frontálních zubů s nedokončeným vývojem kořene postižené úrazem je více, ale všechny významně zhoršují prognózu zubu. Autor nás seznámil s technikou revaskularizace, která umožňuje dokončení vývoje kořene a tím zlepšuje prognózu takto postiženého zubu na velmi dobře zdokumentovaném vlastním případu.

 

V závěru kongresu zazněla přednáška MUDr. Martina Dančíka Příprava na endodontické ošetření. Jedním ze základních pravidel úspěšné léčby je kvalitní izolace. Toho lze v některých případech jen stěží dosáhnout bez preendodontické dostavby. Autor se věnoval možnostem, které máme při úvodu do samotné léčby kořenových kanálků, a prezentoval zhotovení preendodontických dostaveb na vlastních precizně dokumentovaných kazuistikách.

 

Celý kongres doprovázela příjemná atmosféra v sále i předsálí, jehož doménou byla prezentace dentálních firem, které tvoří každoročně nedílnou součást kongresu jako naši partneři. Závěrečný společenský večer s hudbou a rautem příjemně a v přátelské atmosféře ukončil 7. kongres ČES. Na 8. kongres ČES, který se bude konat 24. 9. 2016 opět v hotelu Pyramida v Praze, již nyní příznivce endodoncie srdečně zveme.

 

Za Českou endodontickou společnost
MUDr. Simona Ságlová, Ph.D.

Fotogalerie

7. výroční kongres ČES7. výroční kongres ČES7. výroční kongres ČES7. výroční kongres ČES7. výroční kongres ČES7. výroční kongres ČES

Stříbrní partneři

Vystavovatelé

Mediální partneři

Nahoru